Ծառայության կանոններ

1.1 Պայմանագիրը կնքվում է մի կողմից սեփականության միավորների փոխանակման ինտերնետ ծառայության, այսուհետ՝ Կապալառու, և Հաճախորդի միջև՝ ի դեմս Կապալառուի ծառայություններից օգտվողի, մյուս կողմից